Inventarisatie oftewel boedelbeschrijving

Na de aanmelding wordt met u telefonisch contact gelegd voor het maken van een afspraak. Daarna volgt er een bezoek bij u thuis, ter kennismaking en om te beoordelen of bewindvoering voor u zinvol is. Daarnaast krijgt u uitleg over het te volgen traject, waarbij afspraken worden vastgelegd.

Om als bewindvoerder voor u aan de slag te kunnen gaan zal er een inventarisatie gemaakt moeten worden van uw schulden en bezittingen, de zogenaamde “boedelbeschrijving”.

Indiening bij de rechtbank

Na inventarisatie kan er een verzoekschrift ingediend worden bij de kantonrechtbank uit uw regio waarbij de volgende bescheiden toegevoegd worden aan de boedelbeschrijving;

 • uittreksel bevolkingsregister
 • medische verklaring of een maatschappelijk rapport (mits aanwezig)
 • een bereidheidverklaring van RVM-Bewindvoering dat wij uw bewindvoerder willen zijn
 • kopie van een geldig legitimatiebewijs
 • overzicht van de vaste lasten
 • overzicht van de schulden
 • de door de bewindvoerder eerder gemaakte inventarisatie

Bezoek rechtbank

Na indiening van dit verzoekschrift wordt u uitgenodigd voor de zitting op de rechtbank. De kantonrechter beslist of het verzoek wordt gehonoreerd, en benoemt de door u aangedragen bewindvoerder. Nadat de rechtbank de bewindvoerder heeft toegekend kan deze voor u aan de slag.

De bewindvoerder is na benoeming van de rechtbank als uw bewindvoerder verplicht om binnen 3 maanden de volgende gegevens in te leveren bij de rechtbank;

 • het ontvangen inkomen
 • het totaalbedrag van de vaste lasten
 • een overzicht van de betaalde schulden
 • een overzicht van nog uitstaande schulden
 • een overzicht van het saldotegoed bij het begin van de bewindvoering, en bij de beëindiging van de bewindvoering.

Noot: alle bedragen genoemd in een beschikking van de rechtbank zijn exclusief BTW.


Verdere taken van de bewindvoerder zijn;

 • verzorgen van de belastingaangifte (wordt uitbesteed)
 • aanvragen van huurtoeslag
 • aanvragen van uitkeringen
 • aanvragen van diverse kwijtscheldingen van lokale lasten
 • verrichten van de betalingen van de vaste lasten
 • schuldregeling
 • behandeling en doorzenden van uw post